Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Aktualności świadczeń rodzinnych

 

I.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U z 2015 ,poz.995) wejdzie w życie ustawa potocznie zwana „Złotówka za złotówkę” .

Oznacza to ,że w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę (674 zł lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę 764 zł ) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przysługiwał w wysokości: różnicy miedzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie z dokonanych wyliczeń będzie niższa niż 20,00 zł świadczenie to nie będzie przysługiwać.

II .
Z dniem 1 stycznia 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz.U z 2015,poz.1217) wprowadzono nowe świadczenie do katalogu świadczeń rodzinnych o nazwie świadczenie rodzicielskie.

Informujemy, że od dnia 01.11.2015 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, który będzie trwał do 30.10.2016r.

 

Na podstawie z art.26 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku

(Dz.U. z 2015 roku,poz.114):

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Niezbędnymi dokumentami w nowym okresie zasiłkowy są:

  1. zaświadczenie obojga rodziców oraz pełnoletnich dzieci ( do 25 roku życia) z właściwego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w 2014 roku;

  2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej;

  3. zaświadczenie ze szkoły w przypadku dzieci powyżej 18-tego roku życia;

  4. zaświadczenie ze szkoły /przedszkola w przypadku dzieci 5 letnich;

  5. zaświadczenie od pracodawcy lub z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej od osób które w 2013 roku pozostawały w zatrudnieniu

  6. w przypadku zaświadczenia z urzędu skarbowego o wspólnych dochodach małżonków – kserokopia PIT-37 ,PIT-28 za 2013 lub PIT-11,PIT-40 za 2013.

W nowym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi :

  • 674,00 zł

  • 764,00 zł w przypadku ,gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłków i dodatków pozostają bez zmian.


I - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE

Z dniem 1 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2014r.,poz.559), które reguluje wysokość świadczeń pielęgnacyjnych dla osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

1) od dnia 01 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. – w wysokości 800,00 zł. miesięcznie,
2) od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. – w wysokości 1.200,00 zł. miesięcznie.
3) od dnia 01 stycznia 2016r. – w wysokości 1.300,00 zł. miesięcznie.


Dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne postępowanie w sprawie zmiany wysokości świadczeń nastąpi z urzędu.

II- ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Z dniem 15 maja 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014 roku,poz.567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalenia i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Osoby ,o których mowa z urzędu dostaną do domu informację o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz warunkach nabywania do niego prawa.

Ustawa ta nie dotyczy osób, które po raz pierwszy chcą ubiegać się o świadczenie w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Świadczenia takie realizowane są w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.Uz 2013,poz.1456 z późniejszymi zmianami).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. od 1 listopada 2015r. obowiązują nowe kryteria ws ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych:

Od 01.11.2015 roku do 31.10.2017 roku
Zasiłek rodzinny y przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł lub 764 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Ww rozporządzenie wprowadziło również nowe wysokości zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

Od dnia 01.11.2015 do 31.10.2016
a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia ,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki:

1.Samotne wychowanie 185,00 zł , nie więcej niż 370,00 zł miesięcznie;
2.Wychowanie w rodzinie wielodzietnej 90,00 zł na trzecie i każde następne dziecko;
3.Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego:
do 5 lat : 80,00 zł
powyżej 5 lat : 100,00 zł;
4.Dojazd do szkoły : 63,00 zł
5.Zamieszkiwanie w internacie: 105,00 zł

Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian.

Nie ulegają również zmianie wysokość:

1.Zasiłku pielęgnacyjnego
2.Specjalnego zasiłku opiekuńczego
3.Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
4.Zasiłku dla opiekuna