Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Dodatki mieszkaniowe

Uprawnienia do dodatku mieszkaniowego przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są :

1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

3. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

4. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, której:

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie może przekraczać:

 • 175% najniższej emerytury( brutto) w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1540,79 zł

 • 125% najniższej emerytury ( brutto) w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1100,56 zł

 • od 1 marca 2015r. miesięczna najniższa emerytura ( brutto) wynosi - 880,45 zł;

Dochód gospodarstwa domowego obli­cza się, dodając wszyst­kie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne ( składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.Średni dochód uzyskujemy dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 ( liczba miesięcy) i przez liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie.

Do dochodu zalicza się: wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło , zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o wysokości dochodów należy ujmować wszystkie osoby stale zamieszkujące w danym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą stale zamieszkiwać i gospodarować w lokalu, na który ubiegają się o przyznanie dodatku.

Normy powierzchniowe:

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie po­miesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo ( powierz­chnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35,00 m2 dla 1 osoby 55,00 m2 dla 4 osób
40,00 m2 dla 2 osoby 65,00 m2 dla 5 osób
45,00 m2 dla 3 osoby 70,00 m2 dla 6 osób

A w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie użytkową o 5 m². Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna: 

 • pobrać wniosek w MOPS-ie w Wojkowicach przy ul.J III Sobieskiego 125, piętro I, pokój

  nr 4 lub na stronie ośrodka www.mopswojkowice.pl ;

 • wypełnić wniosek i potwierdzić u zarządcy budynku;

 • dostarczyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;

 • dostarczyć tytuł prawny do zajmowanego lokalu;

 • oraz ostatnią fakturę za energię elektryczną;

Potwierdzony wniosek  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w MOPS w Wojkowicach przy ul. J.III Sobieskiego 125 piętro I pokój nr 4.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. przeprowadza się wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Podczas wywiadu pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w tym szczegółowe dane dotyczące posiadanych nieruchomości, ruchomości oraz zasobów pieniężnych, co pozwala na ocenę stanu majątkowego tego gospodarstwa oraz przedstawienia innych niezbędnych dokumentów.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Odmowa przyznania dodatku może też nastąpić, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, np. samochód (zakup, pokrywanie kosztów utrzymania samochodu do tego o znacznej wartości może stanowić o rażącej dysproporcji przy deklarowanej trudnej sytuacji finansowej nie pozwalającej we własnym zakresie regulować opłat za zajmowany lokal, mieszkania własnościowe, lokaty, obligacje itp..

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje również gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali się, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowyprzyznaje sie, na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania w drodze decyzji administracyjnej. Świadczenie przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po złożeniu wniosku. 

 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy budynku i pomniejsza w ten sposób należność osoby, pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

 • Po uzyskaniu dodatku należy terminowo opłacać pozostałą część opłaty za zajmowany lokal mieszkalny, ponieważ wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w drodze decyzji administracyjnej w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności (zaległość dwumiesięczna). Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez administrację budynku wznawia wypłatę dodatku. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności w załatwianiu sprawy dodatku mieszkaniowego jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą przy wypełnianiu druków, potwierdzaniu danych.

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać się w pokoju nr 4 ( Ipiętro) w godzinach otwarcia tut. Ośrodka tj.: 

- poniedziałek od godz.7 00 do 17 00
- wtorek- czwartek od godz. 7 00 do 15 00 

- piątek od godz.7 00 do 13 00 pokój nr 4

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Pobierz
Oświadczenie o dochodach do wniosku mieszkaniowego Pobierz
Wniosek dotyczący odbioru ryczałtu PobierzPodstawa prawna USTAWA z dnia 21 czewca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz.U. Z z 2013r., poz.996 )