Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Praca socjalna

Praca socjalna jest specyficzną działalnością profesjonalną, której zadaniem jest ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego, w którym żyją oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez możliwości tkwiące w ludziach, w stosunkach interdyscyplinarnych oraz zasobach udostępnionych przez społeczności lokalne.

 

  Praca socjalna prowadzona jest:

 

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • z grupami w celu wzmocnienia zdolności uczestników do funkcjonowania samodzielnego i autonomicznego jako jednostki i jako grupy, jak również nauczenie uczestników grupy wykorzystywania doświadczenia grupowego do funkcjonowania w różnych sytuacjach w życiu realnym,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

 

W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody, które stosowane są z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

  Pracownicy socjalni realizują tę metodę m.in poprzez:
 • pomoc w umieszczeniu członka rodziny w różnych instytucjach zapewniających całodobową opiekę np. w domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym itp,
 • kierowanie osób wymagających wsparcia lub porady do specjalistów np. psychologa, prawnika,
 • pomoc przy wypełnianiu różnego rodzaju druków i formularzy np. w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności w zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • rozmowę i udzielenie porady w ramach własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy praktycznej i inne.

 

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

Pomoc społeczna wspiera rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa.

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. z póź. zm. o pomocy społecznej określa zasady i formy udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielne na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Pomoc społeczna jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania klienta. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej rodziny. Rodzinę stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń są przyznawane w zależności od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Osoby i rodziny są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Dochód brutto pomniejsza się o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, alimentami bieżącymi świadczonymi na rzecz innych osób.