Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

Świadczenia pieniężne:

 

1.zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

2.zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 

3. zasiłek celowy:

 • zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

4. specjalny zasiłek celowy:

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany - specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

 

Pomoc w naturze

 • dożywianie - pomoc w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach jest przyznawana dzieciom i młodzieży, w celu poprawienia poziomu życia, ograniczenia zjawisk niedożywienia. Adresatami tej formy pomocy są rodziny o dochodach do  kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w rodzinie 4 osobowej 514 x 4 = 2 056,00 zł tj. 100% ) oraz do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w rodzinie 4 osobowej 514 x 4 = 2 056,00 x 150% = 3 084,00 zł.
 • Program realizowany jest w oparciu o Uchwałę  z dnia 10.12.2013r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „na lata 2014-2020.
 • zasiłki celowe w naturze – przyznawane są w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych;
 • interwencja kryzysowa - interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód w których występuje przemoc. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sarnowie;
 • sprawienie pogrzebu;

 

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczna, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.


Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są usługi opiekuńcze realizowane przez Agencję Opiekuńczo Medyczną i Handlową ul. Okrzei 6/16,Katowice.