Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Pomoc społeczna

Praca socjalna jest specyficzną działalnością profesjonalną, której zadaniem jest ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego, w którym żyją oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez możliwości tkwiące w ludziach, w stosunkach interdyscyplinarnych oraz zasobach udostępnionych przez społeczności lokalne.


Praca socjalna prowadzona jest:
z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
z grupami w celu wzmocnienia zdolności uczestników do funkcjonowania samodzielnego i autonomicznego jako jednostki i jako grupy, jak również nauczenie uczestników grupy wykorzystywania doświadczenia grupowego do funkcjonowania w różnych sytuacjach w życiu realnym,
ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody, które stosowane są z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Pracownicy socjalni realizują tę metodę m.in poprzez:
pomoc w umieszczeniu członka rodziny w różnych instytucjach zapewniających całodobową opiekę np. w domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym itp,
kierowanie osób wymagających wsparcia lub porady do specjalistów np. psychologa, prawnika,
pomoc przy wypełnianiu różnego rodzaju druków i formularzy np. w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności w zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
rozmowę i udzielenie porady w ramach własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy praktycznej i inne.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Pomoc społeczna wspiera rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. z póź. zm. o pomocy społecznej określa zasady i formy udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielne na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania klienta. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej rodziny. Rodzinę stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń są przyznawane w zależności od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Osoby i rodziny są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Za dochód rodziny przyjmuje się sumę miesięcznych dochodów wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Dochód brutto pomniejsza się o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, alimentami bieżącymi świadczonymi na rzecz innych osób.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z następujących powodów: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
  • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  • Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

Świadczenia pieniężne:
1. zasiłek stały przysługuje:
pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2. zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wysokość zasiłku okresowego ustala się:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
3. zasiłek celowy:
zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
4. specjalny zasiłek celowy:
w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany - specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.


Pomoc w naturze

dożywianie - pomoc w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach jest przyznawana dzieciom i młodzieży, w celu poprawienia poziomu życia, ograniczenia zjawisk niedożywienia. Adresatami tej formy pomocy są rodziny o dochodach do  kryterium dochodowego na osobę rodzinie (w rodzinie 4 osobowej 456 x 4 = 1.824 tj. 100% )Program realizowany jest w oparciu o Uchwałę  z dnia 10.12.2013r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „na lata 2014-2020.
zasiłki celowe w naturze – przyznawane są w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych;
interwencja kryzysowa - interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód w których występuje przemoc. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sarnowie;
sprawienie pogrzebu;

Usługi opiekuńcze


Usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczna, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są usługi opiekuńcze realizowane przez Agencję opiekuńczą Anny Szopa ul. Okrzei 6/16,Katowice.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony:
osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie
lub
przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.
Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m.in.:
odcinki renty/emerytury;
inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny;
rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych;
wypisy ze szpitala;
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.
Odpłatność za wykonywane usługi ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Wojkowice z dnia 26.08.2013r. Nr XLI/350/2013