Dzisiaj jest: 18 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Regulamin zamówień publicznych

 

REGULAMIN

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJKOWICACH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 30 000 EURO NETTO

 

§ 1

 

1. Regulamin określa wewnętrzną organizacje postępowania w sprawach zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacane w całości lub części ze środków publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.

Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z:

 - przepisów zawartych w art. 34 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami;

- przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

2. Zakup dostaw w, usług i robót budowlanych dokonuje się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych z przestrzeganiem zasad: celowości, legalności i gospodarności.

 

§ 2

 

Ogólne zasady udzielania zamówień.

 1. Opisując przedmiot zamówienia należy stosować jednoznaczne i wyczerpujące, dokładne
  i zrozumiałe określenia, uwzględniając wszystkie wymagane okoliczności mogące mieć wpływ na opis przedmiotu zamówienia.

 2. Podstawą do podejmowania działań w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane jest plan finansowy (budżet) na dany rok.

 3. Pracownik odpowiedzialny za realizacje zamówienia bezstronnie, obiektywnie, starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rozeznaje, zakwalifikuje oraz przygotowuje
  i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 4. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowane najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

 5. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w zakresie kwot netto

a) do 1000 euro ( nie stosujemy żadnych procedur)

b) od 1000 do 6000 euro.

c) od 6000 do 30 000 euro.

 

§ 3

 

Szacowane wartości zamówienia

 1. Kurs Euro określa się w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 2. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w calu ominięcia obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

   

§ 4

 

  1. Przed przystąpieniem do szczegółowej procedury udzielenia zamówienia pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia zobowiązany jest do dokonania szacowania wartości zamówienia celem określenia stosowanej procedury – (wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

  2. Rozpoczęcie szczegółowej procedury udzielenia zamówienia odbywa się po uzyskaniu zgody Kierownika jednostki

 

§ 5

 

Szczegółowa procedura udzielania zamówień o wartości od 1000 do 6000 euro

 1. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia przeprowadza rozeznanie cenowe telefonicznie, pocztą elektroniczną, faksem, pisemnie lub przez portale www w firmach świadczących dostawy, usługi i roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, u co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców, sporządzając protokół wyboru oferty (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

 2. Procedura rozeznania rynku, u co najmniej dwóch wykonawców nie obowiązuje dla zamówień publicznych dotyczących:

- usuwania awarii,

- usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

- obsługi prawnej,

- obsługi informatycznej,

- usług telefonicznych i internetowych,

- inkasa opłaty targowej i skarbowej,

- usług pocztowych,

- dostaw usług finansowych z zakładowego funduszu socjalnego,

- przedmiotów zamówień, których ze względu na swoją specyfikę mogą realizować tylko jedni wykonawcy.

 1. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od zasad opisanych w §5, §6 i dokonania zamówienia po negocjacji tylko z jednym wykonawcą w sytuacji wystąpienia uzasadnionych okoliczności lub potrzeb Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:

- krótkiego terminu realizacji zamówieniach

- zadania o specyficznym charakterze,

- braku ofert w sytuacji wcześniejszego przeprowadzenia procedury zamówień określonych w §4, §5 i §6.

 1. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia przygotowuje zamówienie określając warunki jego realizacji.

 2. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia przygotowuje Zamówienie w formie zlecenia lub umowę pisemną określającą warunki jego realizacji.

 

§ 6

 

Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia od 6 000 do 30 000 euro

 1. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia przeprowadza rozeznanie cenowe faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie w firmach świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, u co najmniej trzech wykonawców sporządzając protokół wyboru oferty (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu). W przypadku robót budowlanych potencjalni wykonawcy zobowiązani są dostarczyć kosztorys ofertowy.

 2. Procedura rozeznania rynku, u co najmniej trzech wykonawców nie obowiązuje dla zamówień publicznych dotyczących:

 • usuwania awarii,

 • usuwania skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

 • obsługi prawnej,

 • obsługi informatycznej,

 • usług telefonicznych i internetowych,

 • inkasa opłaty targowej i skarbowej,

 • usług pocztowych,

 • dostaw usług finansowych z zakładowego funduszu socjalnego,

 • przedmiotów zamówień, których ze względu na swoją specyfikę mogą realizować tylko jedni wykonawcy.

 1. Przygotowanie przez pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia dokumentacja stanowi podstawę do udzielania zamówienia.

 2. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia przygotowuje pisemną umowę określającą warunki jego realizacji.

 

§ 7

 

Odbiory

Odbiór wykonywanego zamówienia publicznego o wartości powyżej 1000 euro dotyczącego dostaw lub usług dokonuje się protokołem przyjęcia wykonywanego zamówienia, w przypadku robót budowlanych odbiór zamówienia publicznego o wartości powyżej 1000 euro dokonuje się poprzez protokół odbioru technicznego wykonanego zamówienia.

 

§ 8

 

Postanowienia końcowe

 1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu pełni Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać zawartych w nim postanowień.

 

 

Pobierz dokument

Załącznik do regulaminu